Årsmøte i Bildende Kunstnere Akershus.

04. April, 2024, kl.18.00 – 19.00
På Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo.

Rom 301 (3 etg)

Dagsorden

  1. Velkommen til årsmøte i Bildende Kunstnere Akershus, fra styreleder Jon Lundell
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer, protokollfører og to til å signere protokoll
  4. Organisasjon og verv
  5. Regnskap 2023 og budsjett 2024
  6. Aktiviteter i 2023
  7. Innkomne saker
  8. Eventuelt

Saker til årsmøtet fremmes til Styret og må ha vært innkommet senest 2 uker før årsmøtet.

Sakspapirer finner dere under fanen årsmøte.


Med vennlig hilsen
Styreleder, Jon Lundell
post@b-k-a.no
Tel: +47 97 96 33 44

VISP kurs i synlighet og selvpresentasjon

VISP i samarbeid med BKA, Buskerud Bildende Kunstnere, Trafo Kunsthall, og Norske Kunsthåndverkere Viken har gleden av å presentere det første kurset i en kursrekke som holdes for kunstnere i Viken i løpet av 2023!

VISP i samarbeid med BKA, Buskerud Bildende Kunstnere, Trafo Kunsthall, og Norske Kunsthåndverkere Viken har gleden av å presentere det første kurset i en kursrekke som holdes for kunstnere i Viken i løpet av 2023!

Kurset avholdes på Trafo Kunsthall 14.06 fra 10.30-15.00.
Arrangementet er gratis.

NB: Påmelding skjer ved å sende mail til arild@visp.no

Velkommen på kommunikasjonskurs!
Maja Hattvang fra St. Hans Kommunikasjon guider deg gjennom de grunnleggende prinsippene for god kommunikasjon av
egen praksis, på tvers av digitale og analoge kanaler (inkl. sosiale medier).

Vi snakker om hvordan du setter deg relevante mål, gjør gode målgruppevurderinger og bruker de rette verktøyene. Kurset tar høyde for at deltagere kan ha begrenset erfaring med digitale flater. Vi jobber i 4 timer pluss lunsjpause, og med innlagte øvelser basert på deltagernes egen praksis. Alle får med seg maler og verktøy etterpå.

St. Hans Kommunikasjon ble etablert av skribent og kurator Johanne Nordby Wernø i 2019, som landets første byrå spesielt rettet mot kunstfeltet. Vi har bistått både store oppdragsgivere som KORO, Norsk Kulturråd og flere regionsmuseer, mellomstore visningsrom som Kunsthall Trondheim, Unge Kunstneres Samfund og Tromsø Kunstforening, og en rekke enkeltkunstnere. Maja Hattvang er kommunikasjonsrådgiver hos St. Hans. Hun er kunstskribent, journalist og tekstforfatter, med erfaring bl.a som leder for digital markedsfører hos forlaget Cappelen Damm.

Prekvalifisering for kunst på Fornebubanen

Oslo kommune og Viken fylkeskommune inviterer nå kunstnere i Norden til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner. Fornebubanens kunst skal gå i dialog med stasjonenes karakteristiske arkitektur og med omkringliggende bymiljø. 

Kunstnere kan søke prekvalifisering frem til og med 30. april 2023. På bakgrunn av prekvalifiseringen, vil kunstutvalget invitere et utvalg av kunstnerne til konkurranser hvor det skal leveres konkrete forslag på kunst. Det vil være en konkurranse per stasjon, og velges en kunstner/kunstnergruppe per stasjon. Kunstnerne som inviteres med i konkurransen vil bli honorert for bidraget. 

Fullstendig utlysning finner du her https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/kunst/

Kulturutvikling i Viken

Tilskuddsordninger 2023
Søknadsfrist er 1. november 2022 gjennom regionalforvaltning.no 

Søknadsskjemaene åpnes 5. september 2022, med frist for å søke 1. november. 
Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du 
også lenke til søknadsskjema: 

1.      Kunst og kulturprosjekter i Viken

2.      Tilskudd til festivaler

3.      Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer

4.      Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Ung Kultur – Ny tilskuddsordning med løpende søknadsfrist

Det er etablert en ny tilskuddsordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant 
unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet. Søknadsfristen er løpende. 

Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at 
unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor. 

Aktører i feltet kan også søke om midler som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges 
behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen. Ung kulturs tilskuddsordning 
er delt i fire. Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden 
finner du også søknadsskjema, og det er lagt opp til at ordningen skal være enkel å søke på:

1.      Tilskudd til ung deltakelse

2.      Tilskudd til ung medvirkning

3.      Tilskudd til aktiviteter initiert og drevet av unge

4.      Tilskudd til pilotprosjekter
SLYNGE – Workshop for kunstnere på Blaker KunstSkanse

SLYNGE handler om å spre kunnskap for å styrke kunstneres kompetanse,
med sikte på økt omsetning av eget kunstneriske virke, og gjennom det
bidra til å utvikle bransjen. Nyskaping skjer ofte som følge av ny kunnskap,
og med det ny fortolking av omverden.

Gjennomføringen av SLYNGE er bygd rundt 4 doble workshops, basert
på 8 temaer. Temaene i hver doble workshop har en faglig forbindelse,
og utgjør dermed en enhet.

Deltakelsen er gratis, og inkluderer lunsj og middag.
Eventuelle reise- eller overnattingsutgifter, må deltakerne dekke selv.
Mer info finner du her.
Påmelding til: alf.chr.samuelsen@gmail.com

Inspirasjon på Blaker KunstSkanse

Bakgrunn for møtet var å starte samtaler og drøfte ideer for framtidig samarbeid. Kunstnere og representanter for ulike kunstnerorganisasjoner møtte med stort engasjement og entusiasme. BKA var representert ved styreleder Jon Lundell.

Det ble mange fine samtaler og det vil nå etableres en arbeidsgruppe for blant annet å løfte ideen om en større kunstmønstring på Blaker KunstSkanse. Kunstfaglige og kunstpolitiske aspekter blev diskutert og knyttet opp mot stedsutvikling, læringsarena for håndverk og kunst, historie og egne praksiser. Det er godt å notere i disse vanskelige og usikre tider at kunstnernes evne til å inspirere på veien inn i fremtiden, er sterk til stede.

Noe å legge på minnet og trekke frem er KunstSkansen 10-års jubileum og arbeid mot en markering i 2022.

Fra venstre: Anja Borgersrud / leietaker og vara til styret i KunstSkansen, Svein Ove Kirkhorn / regionsleder for NK Viken, Helene Josensen Linkosuonio / NK Viken (Norske kunsthåndverkere), Ellef Prestsæter / Guttormsgaards arkiv og Blaker meieri, Alf Christian Samuelsen / nestleder i KunstSkansen, Søren von Ubisch / keramiker (Blaker meieri), Odd Maure / leietaker og tidl. styremedlem i KunstSkansen, Anne Britt Strømnes / styreleder i KunstSkansen

Velkommen til BKA

Etter en mangeårig prosess i BOA er nå BKA en realitet. Etter ønske fra medlemmene i BOA har vi nå fått to organisasjoner; en for Akershuskunstnerne og en for Oslokunstnerne. Bildende kunstnere Akershus er interesseorganisasjonen for profesjonelle kunstnere bosatt i Akershus og vi er en distriktsorganisasjon tilsluttet Norske billedkunstnere, NBK. Vi ønsker å sette kunsten først, uten å arbeide for et spesielt kunstsyn/smak, men ved å dyrke kunstens mange viktige funksjoner i samfunnet.

Det vil imidlertid være meget viktig for BKA å opprettholde sterke bånd til NBK-organiserte i Oslo, et velfungerende samarbeid er imperativt for kunstnerne i begge regionene.

Vi har også i samarbeid med Østfold bildende kunstnere og Buskerud bildende kunstnere dannet et samarbeidsutvalg med navnet Samarbeidsutvalg bildende kunstnere Viken, SUBV. Dette for å oppnå tettere formalisert kontakt med offentlige beslutningstakere og kunstnere i vår region. 

Kunsten viser sin legitimitet og relevans gjennom faglighet, kvalitet og mangfold i uttrykk. BKA som organisasjon kan ikke selv stå som «dommer» i diskusjoner som omhandler smak og kunstsyn, men vil skal arbeide for faglighet, transparens, forutsigbare og solide prosesser i saker der det skal utøves faglig skjønn. Som Blant annet i saker som gjelder kunst i offentlig rom, den kulturelle skolesekken, fordeling og opprettelse av kommunale og fylkeskommunale stipender, støtteordninger og atelier, ol. Vi skal videre arbeide for at regionene oppretter og utarbeider egne kunstplaner, med tydelige mål for å styrke kunstnerpolitikken generelt og den visuelle kunsten spesielt.