Forfatterarkiv: Jon Jon Lundell

Kulturutvikling i Viken

Tilskuddsordninger 2023
Søknadsfrist er 1. november 2022 gjennom regionalforvaltning.no 

Søknadsskjemaene åpnes 5. september 2022, med frist for å søke 1. november. 
Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du 
også lenke til søknadsskjema: 

1.      Kunst og kulturprosjekter i Viken

2.      Tilskudd til festivaler

3.      Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer

4.      Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Ung Kultur – Ny tilskuddsordning med løpende søknadsfrist

Det er etablert en ny tilskuddsordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant 
unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet. Søknadsfristen er løpende. 

Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at 
unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor. 

Aktører i feltet kan også søke om midler som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges 
behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen. Ung kulturs tilskuddsordning 
er delt i fire. Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden 
finner du også søknadsskjema, og det er lagt opp til at ordningen skal være enkel å søke på:

1.      Tilskudd til ung deltakelse

2.      Tilskudd til ung medvirkning

3.      Tilskudd til aktiviteter initiert og drevet av unge

4.      Tilskudd til pilotprosjekter
SLYNGE – Workshop for kunstnere på Blaker KunstSkanse

SLYNGE handler om å spre kunnskap for å styrke kunstneres kompetanse,
med sikte på økt omsetning av eget kunstneriske virke, og gjennom det
bidra til å utvikle bransjen. Nyskaping skjer ofte som følge av ny kunnskap,
og med det ny fortolking av omverden.

Gjennomføringen av SLYNGE er bygd rundt 4 doble workshops, basert
på 8 temaer. Temaene i hver doble workshop har en faglig forbindelse,
og utgjør dermed en enhet.

Deltakelsen er gratis, og inkluderer lunsj og middag.
Eventuelle reise- eller overnattingsutgifter, må deltakerne dekke selv.
Mer info finner du her.
Påmelding til: alf.chr.samuelsen@gmail.com

Inspirasjon på Blaker KunstSkanse

Bakgrunn for møtet var å starte samtaler og drøfte ideer for framtidig samarbeid. Kunstnere og representanter for ulike kunstnerorganisasjoner møtte med stort engasjement og entusiasme. BKA var representert ved styreleder Jon Lundell.

Det ble mange fine samtaler og det vil nå etableres en arbeidsgruppe for blant annet å løfte ideen om en større kunstmønstring på Blaker KunstSkanse. Kunstfaglige og kunstpolitiske aspekter blev diskutert og knyttet opp mot stedsutvikling, læringsarena for håndverk og kunst, historie og egne praksiser. Det er godt å notere i disse vanskelige og usikre tider at kunstnernes evne til å inspirere på veien inn i fremtiden, er sterk til stede.

Noe å legge på minnet og trekke frem er KunstSkansen 10-års jubileum og arbeid mot en markering i 2022.

Fra venstre: Anja Borgersrud / leietaker og vara til styret i KunstSkansen, Svein Ove Kirkhorn / regionsleder for NK Viken, Helene Josensen Linkosuonio / NK Viken (Norske kunsthåndverkere), Ellef Prestsæter / Guttormsgaards arkiv og Blaker meieri, Alf Christian Samuelsen / nestleder i KunstSkansen, Søren von Ubisch / keramiker (Blaker meieri), Odd Maure / leietaker og tidl. styremedlem i KunstSkansen, Anne Britt Strømnes / styreleder i KunstSkansen

Velkommen til BKA

Etter en mangeårig prosess i BOA er nå BKA en realitet. Etter ønske fra medlemmene i BOA har vi nå fått to organisasjoner; en for Akershuskunstnerne og en for Oslokunstnerne. Bildende kunstnere Akershus er interesseorganisasjonen for profesjonelle kunstnere bosatt i Akershus og vi er en distriktsorganisasjon tilsluttet Norske billedkunstnere, NBK. Vi ønsker å sette kunsten først, uten å arbeide for et spesielt kunstsyn/smak, men ved å dyrke kunstens mange viktige funksjoner i samfunnet.

Det vil imidlertid være meget viktig for BKA å opprettholde sterke bånd til NBK-organiserte i Oslo, et velfungerende samarbeid er imperativt for kunstnerne i begge regionene.

Vi har også i samarbeid med Østfold bildende kunstnere og Buskerud bildende kunstnere dannet et samarbeidsutvalg med navnet Samarbeidsutvalg bildende kunstnere Viken, SUBV. Dette for å oppnå tettere formalisert kontakt med offentlige beslutningstakere og kunstnere i vår region. 

Kunsten viser sin legitimitet og relevans gjennom faglighet, kvalitet og mangfold i uttrykk. BKA som organisasjon kan ikke selv stå som «dommer» i diskusjoner som omhandler smak og kunstsyn, men vil skal arbeide for faglighet, transparens, forutsigbare og solide prosesser i saker der det skal utøves faglig skjønn. Som Blant annet i saker som gjelder kunst i offentlig rom, den kulturelle skolesekken, fordeling og opprettelse av kommunale og fylkeskommunale stipender, støtteordninger og atelier, ol. Vi skal videre arbeide for at regionene oppretter og utarbeider egne kunstplaner, med tydelige mål for å styrke kunstnerpolitikken generelt og den visuelle kunsten spesielt.